Thành An (Buổi 1)


Problems

Problem Points AC Rate Users
Gấp ba lần 50 58.1% 81
Nhập xuất số nguyên 50 63.6% 42
Bình phương 50 54.3% 57
Tính giá trị biểu thức 50 41.9% 62
Tính giá trị biểu thức 2 50 54.9% 49
Khoảng cách tới 0 50 41.7% 51
Hình chữ nhật 50 44.6% 52
Trung bình cộng 50 57.6% 62
Tính tổng 50 51.3% 51
Mã ASCII 50 62.5% 43

Comments

There are no comments at the moment.