KIỂM TRA LẦN 1 - CƠ BẢN


Problems

Problem Points AC Rate Users
Số chẵn - Số lẻ 50 40.9% 37
Tuổi đi học 50 31.7% 17
Tính giá trị biểu thức 50 41.9% 62
Chữ số đơn vị 50 67.6% 34
Tính tổng 50 51.3% 51
Tính tổng dãy số 50 50.0% 25
Tổng các ước của x trong mảng 50 58.5% 28
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng 50 53.6% 41

Comments

There are no comments at the moment.