Ôn tập 04-10


Problems

Problem Points AC Rate Users
Tổng các phần tử lẻ 50 43.6% 57
Tính Tổng đến khi lớn hơn A 50 29.5% 24
Giá trị nhỏ nhất trong mảng 50 46.1% 33
Tổng các ước của x trong mảng 50 52.8% 11
Kiểm tra số nguyên tố 50 33.1% 25

Comments

There are no comments at the moment.