Minh - Mảng một chiều (Buổi 6)


Problems

Problem Points AC Rate Users
Tổng các phần tử của mảng 50 53.4% 38
Tổng các phần tử lẻ 50 43.6% 57
Giá trị chia hết cho 3 50 45.1% 29
Tổng trị tuyệt đối 50 52.5% 30
Dãy số chẵn 50 62.8% 40
Tổng dãy số 50 60.0% 38
Các số không nhỏ hơn X 50 45.2% 38
Đếm số chia hết cho 7 50 35.5% 28
Tổng K phần tử đầu tiên 50 44.0% 29
Số có hai chữ số 50 46.9% 18
5 đơn vị 50 47.8% 39
In mảng theo thứ tự ngược 50 37.7% 30
Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng 50 52.2% 28
Xóa số chia hết cho 3, 5 50 55.0% 10
Số thuộc đoạn 50 38.7% 19

Comments

There are no comments at the moment.