Tổng các phần tử lẻ


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 20M

Author:
Problem type

Nhập vào một mảng gồm n(\(n \leq 10^6\)) số nguyên dương a[1], a[2], a[3],..., a[n]

Yêu cầu

Hãy tính tổng các phần tử lẻ trong mảng

Dữ liệu

  • Dòng 1 số tự nhiên n
  • Dòng 2 gồm n số nguyên dương

Kết quả

  • Một dòng kết quả bài toán

INPUT

5
11 3 2 4 5

OUTPUT

19

Comments

There are no comments at the moment.