5 đơn vị


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào n(0 < n ≤ 100) số nguyên a1, a2, ..., an. In ra các số có chữ số 5 ở hàng đơn vị.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên ghi số nguyên không âm n.

Dòng 2 ghi n số nguyên dương 64 bit cách nhau một dấu cách trống.

Kết quả

In ra các số có chữ số 5 ở hàng đơn vị theo thứ tự nhập vào, mỗi số cách nhau 1 dấu cách trống.

INPUT

4

30 25 5 1

OUTPUT

25 5


Comments

There are no comments at the moment.