Tổng dãy số


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào n số nguyên. In ra tổng của các số chia hết cho cả 2 và 3.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên ghi số nguyên không âm \(n (0 \leq n \leq 10^6)\).

Dòng 2 ghi n số nguyên dương 32 bit cách nhau một dấu cách trống.

Kết quả

Đưa ra tổng của các số chia hết cho cả 2 và 3.

INPUT

5

4 6 8 10 12

OUTPUT

18


Comments

There are no comments at the moment.