Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào n(0 < n ≤ 100) số nguyên a1, a2, ..., an. In ra tổng các số tại vị trí lẻ của mảng.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên ghi số nguyên không âm n.

Dòng 2 ghi n số nguyên dương 64 bit cách nhau một dấu cách trống.

Kết quả

Đưa ra tổng của các số tại vị trí lẻ trong mảng.

INPUT

5

1 2 3 5 6

OUTPUT

10


Comments

There are no comments at the moment.