Dãy số chẵn


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào một dãy n số nguyên. In ra số lượng số nguyên là số chẵn

Dữ liệu vào

  • Dòng 1 ghi số nguyên không âm n (\(0 \leq n \leq 1000\))

  • Dòng 2 gồm n số nguyên dương kiểu 64 bit cách nhau một dấu cách trống

Kết quả

Đưa ra số lượng các số chẵn của n số nguyên

INPUT

5

1 2 3 4 5

OUTPUT

2


Comments

There are no comments at the moment.