Các số không nhỏ hơn X


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào n (\(0 < n \leq 100\)) số nguyên và số nguyên dương x. In ra số lượng các số không nhỏ hơn x trong dãy số đó.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và x

  • Dòng 2 gồm n số nguyên dương kiểu 64bit

Kết quả

  • Số lượng các số không nhỏ hơn x

Ví dụ:

INPUT OUTPUT
\(5\ 6\)
\(1\ 2\ 45\ 6\ 78\)
\(3\)

Comments

There are no comments at the moment.