Phân số


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
  • Khi còn bé, các bạn học sinh học được cách trừ phân số bằng cách quy đồng mẫu số, rồi mới thực hiện phép trừ. 5/4-9/12=15/12-9/12=6/12=1/2
  • Nhưng một lần, Bờm tính thử hiệu hai phân số bằng cách lấy hiệu hai tử số và hiệu hai mẫu số và thấy thật ngạc nhiên là kết quả vẫn đúng. 5/4-9/12=(5-9)/(4-12)=(-4)/(-8)=1/2
  • Bờm thấy tính chất này thật kỳ diệu và Bờm muốn biết, với phân số b/n cho trước, có bao nhiêu cặp giá trị a ≥ 0 và m > 0 sao cho: a/m-b/n=(a-b)/(m-n)

Dữ liệu vào

  • Một dòng chứa hai số nguyên dương b và n cách nhau ít nhất một dấu cách (\(1 ≤ b, n ≤ 10^6\))

Kết quả

  • Ghi ra một số nguyên là số lượng cặp (a, m) thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ 1:

INPUT

9 12

OUTPUT

5

Giải thích ví dụ:

  • Có 5 cặp (a, m) thỏa mãn ứng với 5 phân số:
  • 0/24;5/20;8/16;8/8;5/4

Comments