Dãy con dài nhất


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Author:
Problem type

Comments


  • 0
    kinhkong69z  commented on Nov. 20, 2022, 9:11 a.m.

    tác giả cho xin ý tưởng quy hoạch động của bài này với ạ ? gmail: kinhkong29z@gmail.com