Cây đũa thần của Harry Potter


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 125M

Author:
Problem type

Gần đây Harry Potter có một cây gậy ma thuật. Vì Harry Potter thích những con số, phép thuật đầu tiên cậu học được là phép thay đổi số. Cho đến giờ, cậu ta mới chỉ biết hai phép thuật có thể được áp dụng cho một số nguyên dương:

  • Nếu số a được chọn là chẵn thì phép thuật 1 biến nó thành 3a/2
  • Nếu số a được chọn lớn hơn 1, thì phép thuật 2 sẽ biến nó thành a - 1.

Nếu a là số chẵn và lớn hơn 1, thì Harry Potter có thể chọn một trong hai phép thuật trên.

Giáo sư Dumbledore đưa cho Harry Potter một tờ giấy có ghi số y và yêu cầu cậu ta biến nó thành số x.

Em hãy cho Harry Potter biết liệu cậu ấy có thực hiện được yêu cầu của giáo sư Dumbledere hay không. Biết rằng, Harry Potter có thể thực hiện các phép thuật của mình với tần số bất kỳ. Nếu không bắt buộc phải sử dụng phép thuật, Harry Potter có thể giữ nguyên số x như vậy.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên \(T (1 \leq T \leq 10^4)\) là số bộ dữ liệu vào. Mỗi bộ dữ liệu gồm một dòng chứa lần lượt hai số nguyên xy \((1 \leq x, y \leq 10^9)\) với ý nghĩa như đã nêu trong đề bài.

Kết quả

  • Ứng với mỗi bộ dữ liệu vào, chương trình của bạn cần in ra câu trả lời YES hoặc NO là lời khuyên của bạn cho Harry Potter.

Ví dụ:

INPUT

7
2 3
1 1
3 6
6 8
1 2
4 1
31235 6578234

OUTPUT

YES
YES
NO
YES
NO 
YES
YES

Comments


  • 0
    root  commented on Jan. 11, 2022, 9:25 p.m.

    Gợi ý: Nếu y = 1 thì không thể chuyển đổi y thành bất kỳ số nào khác Nếu y = 2 thì có thể chuyển đổi thành 3 hoặc 1 Nếu y = 3 chỉ có thể chuyển đổi thành 2 Điều đó có nghĩa là để nhận được x = 1, thì chỉ có thể từ y = 1; và nếu muốn nhận được x = 2 hoặc x = 3, thì y < 4. Mặt khác, ta có thể chọn x lớn hơn tùy ý, vì nếu x > 3, bất kỳ y nào cũng có thể biến thành x