MINSEG Giá trị nhỏ nhất


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Dãy \(n\) số thực \(a_1, a_2, ..., a_n\) gọi là có thứ tự tăng dần nếu \(a_1, a_2,..., a_n\). Mới mỗi dãy tăng dần luôn có thể tìm được giá trị \(T = a_{i+1} - a_i\) (với \(0 \le i \le n-1\)) thỏa \(T >= 0\).

Yêu cầu:

Xác định xem dãy \(a\) gồm \(n\) số có thứ tự tăng dần hay không. Trong trường hợp dãy đã tăng dần thì hãy tìm giá trị \(T= a_{i+1} - a_i\) (với \(0 \le i <n-1\)) thỏa điều kiện \(T > 0\) và \(T\) nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng thứ nhất ghi một số nguyên dương \(n (1 \le n \le 1000)\)
  • Dòng thứ hai ghi \(n\) số của dãy.

Kết quả ra:

  • Ghi ra số \(-1\) nếu dãy không sắp xếp tăng dần.
  • Ghi số \(0\) nếu dãy sắp xếp tăng dần nhưng không thể tìm ra giá trị \(T\) theo yêu cầu.
  • Ghi giá trị \(T\) tìm được theo yêu cầu nếu ngược lại hai trường hợp trên.

Examples

INPUT OUTPUT
\(7\)
\(1.5\) \(1.5\) \(1.75\) \(2.0\) \(2.0\) \(2.13\) \(4.5\)
\(0.13\)

Comments

There are no comments at the moment.