Xâu con(thi thử thầy Phú)


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Hôm nay Long lại được học về xâu. Người ta định nghĩa một xâu đẹp là xâu chỉ chứa các ký tự là chữ cái nguyên âm. Theo quy ước thì các chữ cái là nguyên âm: \(a, e, i, o, u\) . Long liền nghĩ ra một bài toán để đố các bạn như sau: Cho xâu ST chỉ gồm các chữ cái in thường từ \(a\) đến \(z\). Tìm độ dài lớn nhất xâu con của xâu ST trên là xâu đẹp. Ta định nghĩa xâu con của xâu \(ST\) là xâu có các ký tự ở vị trí liên tiếp trong xâu \(ST\) và độ dài của một xâu là số ký tự của xâu đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên là số nguyên dương \(n, n\) là độ dài xâu \(ST (1 <= n <= 10^5)\);
  • Dòng thứ hai là xâu \(ST\).

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên là kết quả của bài toán. Nếu không có xâu con nào thoả mãn thì ghi ra số -1.

Ví dụ

INPUT OUTPUT
\(11\)
\(ioiabcsmart\)
\(4\)

Ràng buộc:

  • Có 20% số điểm tương ứng với \(n ≤ 100\);
  • Có 80% số điểm là các trường hợp còn lại.

Comments

There are no comments at the moment.