Chênh lệch độ cao


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Cho \(N\) tòa nhà, tòa nhà thứ \(i\) có độ cao là \(H_i\) . Yêu cầu: Hãy tìm 2 toà nhà \(i\) và \(j (i < j)\). Sao cho \(H_j – H_i\) là lớn nhất có thể.

Giới hạn:

  • \(2 \le N \le 10^5\) và \(1 \le H_i \le 10^9\)

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên nhập vào số nguyên dương \(N\).
  • Dòng thứ hai, nhập vào \(N\) số nguyên, số thứ \(i\) là \(H_i\), độ cao tòa nhà thứ \(i\)

Kết quả:

  • In ra số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

INPUT OUTPUT
\(5\)
\(6\ 5\ 1\ 2\ 4\)
\(3\)

Comments

There are no comments at the moment.