Đoạn con có tổng lớn nhất


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Cho dãy \(A\) có \(N\) phần tử. Một đoạn con của dãy \(A\) là dãy các phần tử liên tiếp \(A_i, A_{i+1}, … A_j\) mà \(i \le j\). Tổng của đoạn con là \(A_i + A_{i+1} + … + A_j\).

Yêu cầu:

  • Hãy tìm đoạn con có tổng lớn nhất.

Giới hạn:

  • \(N \le 10^5\) và |\(A_i\)| \(\le 10^9\)

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên nhập vào số nguyên dương N.
  • Dòng thứ hai, nhập vào N số nguyên, số thứ i là Ai

Kết quả:

  • In ra một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

INPUT OUTPUT
\(6\)
\(4\ 3\ -5\ 6\ -9\ 2\)
\(8\)

Comments

There are no comments at the moment.