Problems

Problem Category Points AC % Users
Phép mod 1 Mức độ A - Nhớ 50 58.1% 17
Gấp ba lần Mức độ A - Nhớ 50 56.2% 54
Tổng các phần tử lẻ Mức độ B - Hiểu 50 42.5% 32
Số tự nhiên Mức độ A - Nhớ 50 42.1% 13
Bình phương Uncategorized 50 50.5% 38
Tính giá trị biểu thức Uncategorized 50 37.9% 44
Tìm số lớn nhất Mức độ A - Nhớ 50 51.4% 17
Tìm cặp số có hiệu lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 38.4% 16
Trung bình cộng Mức độ A - Nhớ 50 59.1% 44
Tính tổng Mức độ A - Nhớ 50 46.7% 39
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 50.0% 25
Tính tổng chữ số Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tổng các phần tử của mảng Mức độ C - Vận dụng 50 100.0% 12
5 đơn vị Mức độ C - Vận dụng 50 45.6% 26
Tổng dãy số Mức độ C - Vận dụng 50 66.7% 24
Giá trị nhỏ nhất đến phần tử thứ k Mức độ C - Vận dụng 50 30.4% 13
Số nguyên tố nhỏ nhất Mức độ C - Vận dụng 50 51.4% 15
Số nguyên tố lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 57.7% 21
Số mũ Mức độ C - Vận dụng 50 35.3% 22
Số chính phương 3 Mức độ C - Vận dụng 50 34.1% 17
Hình chữ nhật Mức độ A - Nhớ 50 45.9% 40
Bình phương lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 30.2% 12
Tính giá trị biểu thức 3 Mức độ C - Vận dụng 50 8.7% 1
Căn n Mức độ C - Vận dụng 50 30.1% 19
Số hoàn hảo Mức độ C - Vận dụng 50 36.4% 21
Tìm số dương cuối cùng trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 37.5% 9
Tổng các ước của x trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 36.8% 5
Tách số 2 Mức độ B - Hiểu 50 30.0% 5
Tách số 1 Mức độ C - Vận dụng 50 38.9% 12
Mảng xâu Mức độ C - Vận dụng 50 8.3% 1
Khoảng cách tới 0 Mức độ B - Hiểu 50 36.7% 36
Mã hóa 3 Mức độ C - Vận dụng 50 54.1% 13
Password Mức độ C - Vận dụng 50 29.0% 15
Chuyển số thành xâu Mức độ C - Vận dụng 50 25.0% 1
Chuẩn hóa Họ và tên Mức độ C - Vận dụng 50 52.5% 15
Chuẩn hóa Tên Mức độ C - Vận dụng 50 44.4% 17
Chuyển kí tự hoa trong xâu sang kí tự thường Mức độ C - Vận dụng 50 76.9% 8
Xóa chữ số trong xâu (2) Mức độ C - Vận dụng 50 7.1% 1
Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 51.1% 19
Dãy số chẵn Mức độ C - Vận dụng 50 57.3% 24
Các số không nhỏ hơn X Mức độ C - Vận dụng 50 38.0% 22
Tính giá trị biểu thức 2 Mức độ A - Nhớ 50 48.3% 38
Tổng mũ bốn Mức độ B - Hiểu 50 43.4% 23
Tính tổng các số chia hết cho 3 Mức độ C - Vận dụng 50 48.5% 29
Tổng không biết số phần tử Mức độ C - Vận dụng 50 29.6% 7
Tính tổng các số chia hết cho 5 và 3 Mức độ C - Vận dụng 50 73.3% 21
Khoảng cách tới 0 Mức độ C - Vận dụng 50 37.0% 8
Chia nguyên chia dư Mức độ C - Vận dụng 50 72.5% 38
Tổng các số chia hết cho 5 Mức độ B - Hiểu 50 44.6% 19
Tổng trong đoạn Mức độ B - Hiểu 50 53.9% 33