Problems

Problem Category Points AC % Users
Phép mod 1 Mức độ A - Nhớ 50 100.0% 2
Gấp ba lần Mức độ A - Nhớ 50 48.2% 26
Tổng các phần tử lẻ Mức độ B - Hiểu 50 46.4% 11
Số tự nhiên Mức độ A - Nhớ 50 0.0% 0
Bình phương Uncategorized 50 47.2% 17
Tính giá trị biểu thức Uncategorized 50 35.4% 24
Tìm số lớn nhất Mức độ A - Nhớ 50 28.6% 2
Tìm cặp số có hiệu lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Trung bình cộng Mức độ A - Nhớ 50 53.9% 23
Tính tổng Mức độ A - Nhớ 50 44.4% 19
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 64.7% 8
Tổng các phần tử của mảng Mức độ C - Vận dụng 50 100.0% 1
5 đơn vị Mức độ C - Vận dụng 50 50.0% 9
Tổng dãy số Mức độ C - Vận dụng 50 75.0% 9
Giá trị nhỏ nhất đến phần tử thứ k Mức độ C - Vận dụng 50 14.3% 1
Số nguyên tố mạnh Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Số nguyên tố nhỏ nhất Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Số nguyên tố lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 83.3% 5
Số mũ Mức độ C - Vận dụng 50 23.3% 6
Số chính phương 3 Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Hình chữ nhật Mức độ A - Nhớ 50 39.7% 22
Bình phương lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tính giá trị biểu thức 3 Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Căn n Mức độ C - Vận dụng 50 30.8% 9
Số hoàn hảo Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Số cặp nghịch thế Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tìm số dương cuối cùng trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tổng các ước của x trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tách số 2 Mức độ B - Hiểu 50 80.0% 1
Tách số 1 Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Mảng xâu Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Khoảng cách tới 0 Mức độ B - Hiểu 50 30.8% 21
Mã hóa 3 Mức độ C - Vận dụng 50 50.0% 1
Password Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Chuyển số thành xâu Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Chuẩn hóa Họ và tên Mức độ C - Vận dụng 50 100.0% 1
Chuẩn hóa Tên Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Chuyển kí tự hoa trong xâu sang kí tự thường Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Xóa chữ số trong xâu (2) Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tổng các phần tử tại vị trí lẻ trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 53.8% 6
Dãy số chẵn Mức độ C - Vận dụng 50 60.9% 8
Các số không nhỏ hơn X Mức độ C - Vận dụng 50 26.8% 9
Tính giá trị biểu thức 2 Mức độ A - Nhớ 50 39.6% 21
Tổng mũ bốn Mức độ B - Hiểu 50 52.2% 8
Tính tổng các số chia hết cho 3 Mức độ C - Vận dụng 50 39.1% 9
Tổng không biết số phần tử Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tính tổng các số chia hết cho 5 và 3 Mức độ C - Vận dụng 50 52.9% 8
Khoảng cách tới 0 Mức độ C - Vận dụng 50 80.0% 4
Chia nguyên chia dư Mức độ C - Vận dụng 50 67.1% 16
Tổng các số chia hết cho 5 Mức độ B - Hiểu 50 0.0% 0