Problems

Problem Category Points AC % Users
Phép mod 1 Mức độ A - Nhớ 50 59.2% 33
Gấp ba lần Mức độ A - Nhớ 50 58.1% 81
Tổng các phần tử lẻ Mức độ B - Hiểu 50 43.6% 57
Số tự nhiên Mức độ A - Nhớ 50 50.7% 31
Bình phương Uncategorized 50 54.3% 57
Tính giá trị biểu thức Uncategorized 50 41.9% 62
Tìm số lớn nhất Mức độ A - Nhớ 50 62.3% 31
Tìm cặp số có hiệu lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 28.9% 23
Trung bình cộng Mức độ A - Nhớ 50 57.6% 62
Tính tổng Mức độ A - Nhớ 50 51.3% 51
Vị trí số âm đầu tiên trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 53.6% 41
Tính tổng chữ số Mức độ C - Vận dụng 50 0.0% 0
Tổng các phần tử của mảng Mức độ C - Vận dụng 50 88.9% 21
5 đơn vị Mức độ C - Vận dụng 50 47.8% 39
Tổng dãy số Mức độ C - Vận dụng 50 60.0% 38
Giá trị nhỏ nhất đến phần tử thứ k Mức độ C - Vận dụng 50 31.4% 25
Gấp 5 lần Mức độ A - Nhớ 50 0.0% 0
Chia mảng (Câu 1 đề thi HSG 12 tỉnh Bến Tre năm 2021-2022) Mức độ C - Vận dụng 50 35.5% 17
Tổng đoạn con (Câu 2 đề thi HSG 12 tỉnh Bến Tre năm 2021-2022) Mức độ C - Vận dụng 50 54.9% 8
Chuyển tin (Câu 3 đề thi HSG 12 tỉnh Bến Tre năm 2021-2022) Mức độ C - Vận dụng 50 3.1% 5
Số gần hoàn hảo (Câu 1 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2021-2022) Mức độ C - Vận dụng 50 8.6% 14
Độ cao (Câu 2 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2021-2022) Mức độ C - Vận dụng 50 53.4% 21
Trò chơi (Câu 3 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2021-2022) Mức độ D - Phân tích 50 10.8% 11
Phần thưởng (Câu 4 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2021-2022) Mức độ D - Phân tích 50 9.1% 14
Tìm số nguyên tố lớn nhất (Câu 2 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2022-2023) Mức độ D - Phân tích 50 16.5% 20
Dãy con liên tiếp có tổng chia hết cho K (Câu 3 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2022-2023) Mức độ D - Phân tích 50 10.6% 11
Tặng quà (Câu 4 đề thi HSG 11 tỉnh Bắc Giang năm 2022-2023) Mức độ D - Phân tích 50 7.1% 13
Số nguyên tố nhỏ nhất Mức độ C - Vận dụng 50 56.8% 30
Cặp số anh em (Câu 2 đề thi Olympic 27 tháng 4 HSG lớp 10, 11 tỉnh BR-VT 2022-2023) Mức độ D - Phân tích 50 27.4% 25
Đua xe địa hình (Câu 3 đề thi Olympic 27 tháng 4 HSG lớp 10, 11 tỉnh BR-VT 2022-2023) Mức độ D - Phân tích 50 21.2% 12
Số nguyên tố lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 56.9% 34
Điều khiển bảng đèn (Câu 4 đề thi HSG lớp 12 tỉnh Bình Thuận 2021-2022) Mức độ C - Vận dụng 50 9.5% 6
Số mũ Mức độ C - Vận dụng 50 41.7% 36
Đoạn nguyên tố Mức độ C - Vận dụng 50 38.9% 4
Số chính phương 3 Mức độ C - Vận dụng 50 28.0% 25
Hình chữ nhật Mức độ A - Nhớ 50 44.6% 52
Bình phương lớn nhất Mức độ C - Vận dụng 50 31.8% 20
Tính giá trị biểu thức 3 Mức độ C - Vận dụng 50 10.3% 2
Căn n Mức độ C - Vận dụng 50 35.7% 31
Số hoàn hảo Mức độ C - Vận dụng 50 30.5% 25
Tìm số dương cuối cùng trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 38.6% 19
Tổng các ước của x trong mảng Mức độ C - Vận dụng 50 52.8% 11
Tách số 2 Mức độ B - Hiểu 50 32.6% 10
Tách số 1 Mức độ C - Vận dụng 50 36.9% 15
Mảng xâu Mức độ C - Vận dụng 50 25.0% 7
Khoảng cách tới 0 Mức độ B - Hiểu 50 41.7% 51
Mã hóa 3 Mức độ C - Vận dụng 50 55.2% 17
Câu 1: Tam giác cân (Đề thi HSG THCS Hải Dương năm 2023-2024) Mức độ C - Vận dụng 50 100.0% 5
Password Mức độ C - Vận dụng 50 25.3% 16
Chuyển số thành xâu Mức độ C - Vận dụng 50 61.5% 7